Hauptnavi├╝ber unsStiftungsrat

Präsidentin

Tina Gartmann-Albin, Grossrätin, ChurVizepräsident

Vitus Dermont, LaaxStiftungsrat

Christian Rathgeb, Regierungspräsident, ChurStiftungsrätin

Barbara Gujan-Dönier, Grossratsstellvertreterin, KlostersStiftungsrat

Linard Weidmann, Grossrat, Champfèr Gde. St. Moritz